Reglament intern

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN D’ ASOGYM


Aprovat per la Junta del Club Directiva el 4 de juny de 2014

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objectiu
El present Reglament de Règim Intern té per objectiu regular l’organització i funcionament intern d’ AsoGym,
dins del marc constituït per la legislació esportiva vigent que resulta de l’aplicació i subjecció plena a l’establert als seus Idearis i
Estatuts.
Per tal de garantir l’assoliment d’aquests objectius, es fixa un conjunt de drets i deures, de caràcter recíproc, que contempla la
dinàmica del seu bon funcionament.
La validesa d’aquest document no és tant el seu reconeixement com la seva protecció, i per això serà d’obligat compliment el
respecte als drets i deures continguts; en cas d’incompliment es procedirà segons el procediment sancionador que decidirà la Junta en
cada cas i si l’incompliment és reiterat es procedirà a l’establert a la disposició final del reglament.

Article 2. Àmbit d’aplicació
El present Reglament serà d’aplicació als següents àmbits:
2.1 Els esportistes d’AsoGym des de la formalització de la seva inscripció fins la seva baixa.
2.2 A tot el personal tècnic de l’Associació.
2.3 A tots els pares/mares/tutors dels/les gimnastes des del moment de la inscripció del seu fill/a fins la seva baixa de l’Associació.
2.4 A totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment formin part de l’Associació.

TÍTOL 2. ORGANIGRAMA

Article 3
L’Associació admetrà a tots/es els/les nens/es que vulguin formar part de l’Associació sense discriminar per raça o classe social.

Article 4
L’Associació vol formar als/les seus/ves gimnastes esportivament i personalment, fer persones responsables i disciplinades. Utilitzant l’esport com a eina
educativa i formativa.

Article 5
1.Les coordinadores seran les responsables de la coordinació esportiva.
2.La coordinadora tècnica serà el nexe d’unió entre els tècnics/ques dels equips i usuaris. Tindrà capacitat per
resoldre els problemes quotidians del dia a dia, mentre que els de més magnitud i econòmics els posarà en coneixement de
la junta directiva, la qual procedirà a la seva valoració.
3.El responsable tècnic de cada equip serà l’entrenadora/or, la qual marcarà les directrius a desenvolupar. Aquestes directrius
seran supervisades per la directora tècnica corresponent. Cal que es vetlli per garantir que tots els equips es regeixin amb
les mateixes directrius de funcionament.

TÍTOL 3. DRETS I DEURES DE LES COORDINADORES TÈCNIQUES

Article 6
La coordinadora tècnica ha de mantenir sempre els principis, la dignitat de l’Associació i recolzar la política esportiva i administrativa de l’Associació.

Article 7
La coordinadora tècnica és responsable de la coordinació de l’equip tècnic de l’Associació, i ha de ser tractada amb el màxim respecte. Ha
d’exigir a l’Associació l’atenció i els mitjans necessaris per desenvolupar la seva tasca, sempre dins d’uns marges raonables i en funció de
les possibilitats i recursos de l’Associació

Article 8
Dirigirà tots els grups de treball. Conèixera els/les entrenadores/ors i els proporcionarà tota la formació que estigui al seu
abast i sigui d’interès per la seva tasca.

Article 9
Supervisarà les Programacions i proposarà activitats que es faran als entrenaments. Les característiques d’aquestes programacions
tindran en consideració l’edat i el nivell d’execució i de comprensió dels/les nens/es.

Article 10
Redactarà informes a final de cada temporada per tal de fer saber a les families la seva progressió.

Article 11
Avaluarà els fonaments tècnics que siguin oportuns en cada grup. Procurarà assegurar-se que les capacitats a desenvolupar siguin les
que corresponen a l’edat dels/les nens/es.

Article 12
Participarà activament en el control i el seguiment del treball que fa l’entrenador.

Article 13
Informarà a l’Associació de tots els aspectes esportius i disciplinaris que afectin a l’Associació.

Article 14
Proposarà aspectes relatius a la millora del funcionament en l’àrea esportiva.

Article 15
Farà complir el Reglament de Règim Intern.

Article 16
Vetllarà per fer complir el codi ètic esportiu que garanteixi una educació integral dels/les nostres esportistes.

Article 17
Serà la responsable dels grups de treball i supervisarà el treball dels altres grups.

Article 18
Serà la responsable organitzativa de l’Associació; , dates d’ exhibicions, dates de reunions amb les famílies, el cos tècnic i entitat

TÍTOL 4. DRETS I DEURES DELS/LES ENTRENADORES/ORS

Article 19
Els/les entrenadors/es han de mantenir sempre els principis i la dignitat de l’Associació. Han de recolzar la política esportiva i
administrativa de l’Associació.

Article 20
Els/les entrenadors/es són els responsables docents de l’Associació, i han de ser tractats amb el màxim respecte. Han d’exigir a l’Associació
l’atenció i els mitjans necessaris per desenvolupar la seva tasca, però sempre dins d’uns marges raonables i en funció de les
possibilitats i recursos de l’Associació.

Article 21
Els/les entrenadors/es han de ser puntuals i assistir a tots els entrenaments i exhibicions que els hi pertoquin. Hauran de justificar la
seva absència davant la Coordinadora Tècnica, i ajudar a buscar un substitut o ajudant que estigui capacitat per desenvolupar la seva
tasca.

Article 22
És responsabilitat del/la entrenador/a que les pistes, vestidors i material utilitzat durant l’entrenament quedin endreçats al final
d’aquest.

Article 23
És obligació dels/les entrenadors/es tenir a disposició de la Coordinadora Tècnica el dossier personalitzat de cada grup degudament
actualitzat.

Article 24
Es obligació del/la entrenador/a repartir o recollir els documents que faciliten la comunicació entre l’Associació, els/les gimnastes i els
pares o tutors, dins els terminis establerts.
No modificar horaris d’entrenament sense el coneixement de la Coordinadora Tècnica.
Anar als entrenaments, amb roba esportiva.

Article 25
Cada entrenador té la potestat d’establir uns criteris disciplinaris en el seu grup. Aquest criteri, haurà d’estar en consonància amb les
coordinadores d’aquest reglament i els estatuts de l’Associació. Els canvis del reglament original s’han de comunicar i aprovar per la Coordinadora
Tècnica i la Junta Directiva..

Article 26
Cada responsable tècnic confeccionarà abans del començament de la temporada,un pla de treball en el que hi constin els objectius generals, els continguts a treballar i la metodologia. Aquest pla de treball serà consensuat amb la directora tècnica.

Article 27
Sota cap concepte, l’entrenador/a podrà expulsar un/a gimnasta menor d’edat fora del recinte de la sala en horari d’entrenament.

Article 28
L’entrenador/a té la obligació de complir amb la tasca que se li ha encomanat i per la qual s’ha compromès. A més, ha de respectar els
drets dels/les gimnastes i fer complir els deures d’aquests.

Article 29
Cada entrenador s’ha de presentar als entrenaments cinc minuts abans de l’inici dels mateixos, i preparar el material necessari.
Article 30
L’ entrenador/a serà un model a seguir per els/les seves gimnastes, pel que a puntualitat i compromís es refereix. Dirigirà els
entrenaments de forma activa, utilitzant sempre roba esportiva.

Article 31
Els/les entrenadors/es tenen la obligació d’assistir a la reunió tècnica trimestral, establert al seu calendari de l’inici del curs.

Article 32
Els/les entrenadors/es es comprometran a facilitar tota la informació que les famílies necessitin saber. Aquesta informació quedarà pactada a l’inici del curs, de forma que només serà la informació necessària i mai passant al terreny personal.

Article 33
Si alguna família ho sol•licita el/la entrenador/a haurà de convocar una reunió per parlar de l’evolució esportiva del/la seu/va fill/a, a
la qual assistirà la família, el/la entrenador/a i la Coordinadora Tècnica.

Article 34
Els/les entrenadors/es es comprometen a formar-se el que sigui necessari per tal d’educar i formar a els/les gimnastes de la forma més
adequada possible.
D’aquesta manera, l’Associació ajudarà en aquesta formació facilitant els dies que calguin, sempre i quan s’avisi amb un mínim d’un mes
d’antelació i sigui formació relacionada amb la seva tasca de l’Associació.

Article 35
És obligació dels/les entrenadors/es avisar amb antelació quan un dia no es pot assistir a l’entrenament.

Article 36
És la seva responsabilitat potenciar una bona dinàmica i actitud positiva davant l’entrenament.

Article 37
És responsabilitat seva realitzar informes anuals de cadascun/a dels/les gimnastes que estan sota el seu càrrec on s’avaluarà
l’evolució de l’esportista a nivell tècnic, de rendiment i actitudinal.

Article 38
Tots els membres que conformen l’equip tècnic estan sotmesos al present reglament intern, així com al seu apartat disciplinari.

TÍTOL 5. DRETS I DEURES DELS/ES GIMNASTES

Article 39
Les gimnastes hauran d’assistir als enternament amb roba esportiva adequada, malles,mallots, legins, punteres I cabell recollit. En la exhibició de final de curs s’ha de portar el maillot exigit per AsoGym, cada maillot corre a càrrec de cada alumne.

Article 40
És la seva obligació abonar la quota  trimestral que es farà mitjançant domiciliació bancària obligatòriament al octubre, gener i abril . La falta de pagament de les quotes, sense prèvia justificació, suposarà que el/la gimnasta no podrà assistir a
l’entrenament fins regular el pagament. Si això es reitera suposarà la baixa de l’Associació.
Si una gimnasta es dóna de baixa entre el primer dia del trimestre i abans de acabar el primer mes trimestral, es retornarà el 50% de la quota. Passat el primer mes del trimestre, no es retorna cap import de la quota. La matrícula anual no es retorna en cap cas si alguna gimnasta es dona de baixa i es paga anualment amb la primera quota d’octubre.

Article 41
Els desplaçaments a les exhibicions aniran a càrrec del/la gimnasta o familiars.
Article 42
Els/les esportistes han de mostrar respecte amb tots el membres de conformen l’Associació.

Article 43
Cal tenir cura del material i les instal•lacions.

Article 44
Els/les esportistes tenen dret a ser respectats com a persones que són, i a rebre la formació esportiva necessària per al seu
desenvolupament; tenen dret a la seva integritat física i psíquica i a ser tractats amb justícia i equanimitat.

Article 45
Els/les gimnastes tenen dret a que es respecti la seva intimitat i a estar emparats i defensats enfront d’ofenses verbals i/o físiques.

Article 46
Els/les esportistes han d’adequar-se a les normes i disciplina pel que fa als entrenaments i exhibicions. Tant
l’assistència als entrenaments com a les exhibicions, si corresponen, és obligatòria. L’absència no justificada reiterada als entrenaments pot donar
peu a no sortir a les exhibicions.

Article 47
La presència als entrenaments haurà de ser a l’hora citada; al moment del començament el/la gimnasta ha d’estar equipat per la tasca
a desenvolupar, roba i punteres, no ha de portar cap objecte que pugui causar-li mal, ni tampoc a la resta de companys. Queda
prohibit entrenar amb rellotge, polseres, arracades grans, collarets. Tampoc es permet la utilització de peces de roba que no siguin
habilitades per l’esport. Cal també portar els cabells recollits.

Article 48
Els/les esportistes s’han de mostrar receptius i predisposats a obeir les ordres i correccions dels/les entrenadors/es. Així mateix, s’han
d’esforçar a nivell individual i a nivell col•lectiu, per tal d’aconseguir millorar en tot moment la forma física i tècnica.

Article 49
Els/les gimnastes han d’utilitzar adequadament el material esportiu, el que pertanyi a l’Associació o a qualsevol altre company o
entrenador/a.

Article 50
En exibicions mostrar respecte envers altres equips o gimnastes i no fer comentaris ofensius.
Centrar-se en la seva actuació.

Article 51
Els/les esportistes tenen la obligació de comprometre’s amb el que han començat. Si el/la gimnasta ha començat a treballar un
individual o algun treball en grup es compromet a acabar-lo.

TÍTOL 6. DRETS I DEURES DELS REPRESENTANTS DE ELS/LES GIMNASTES. (PARES, MARES I TUTORS)

Article 52
És responsabilitat seva ajudar ell seu fill/filla a mantenir el compromís adquirit amb l’equip d’anar als entrenaments i exhibició

Article 53
Han de col•laborar en el desenvolupament educatiu i esportiu que l’Associació intenta donar, inculcant valors com la cooperació,
paciència, lleialtat, autocontrol, humilitat, solidaritat… fonamentals dins de qualsevol relació social.
Article 54
Hauran d’animar, ajudar i col•laborar per afavorir la bona marxa de l’Associació, són una part fonamental pel bon funcionament.

Article 55
Facilitaran la funció dels/les entrenadors/es i del la Coordinador/a Tècnica.

Article 56
Les famílies són les que coneixen el que més necessita el/la seu/va fill/a com a nen/a i els/les entrenadors/es són les que més
coneixen el que necessita el/la seu/va fill/a com a gimnasta.
Els aspectes tècnics són exclusius de la coordinacó tècnica.

Article 57
Facilitarà que els/les gimnastes arribin puntuals als entrenaments i/o exhibicions.
Article 58
El pagament de la quota, periòdica o anualment, es fa indispensable per a la realització de qualsevol activitat organitzada per l’Associació.
És imprescindible que es faci regular i puntualment.

Article 59
És responsabilitat seva comprar al seu/va fill/a el material necessari per la pràctica de l’esport i que l’entrenadora pertinent li indiqui.
Article 60
És la seva obligació respectar les decisions de l’entrenadora. Les seves decisions són indiscutibles per part de les famílies.

Article 61
Col•laborar, com a suport a casa, per que el/la seu/va fill/a tingui un bon rendiment acadèmic (seguint les pautes de l’escola) i
esportiu (seguint les pautes de l’Associació).

Article 62
Educarem als/les seus/ves fills/es per tal que assoleixin un grau elevat d’autonomia.

Article 63
Qualsevol consulta que no es pugui realitzar per Email o personalment fora d’hores d’entrenament, es realitzarà mitjançant el telèfon
De l’Associació. S’ha d’utilitzar el telèfon només en cas d’urgència. Si una gimnasta ha de faltar a l’entrenament o similar es comunicarà a l’entitat

TÍTOL 7. REGLAMENT DISCIPLINARI INTERN

Article 64
La potestat disciplinària correspon a l’Associació. Són faltes totes les infraccions comeses als deures establerts en el present reglament de
règim intern, i es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera
La Junta Directiva està oberta sempre a la consulta i als suggeriments.

Segona
Aquest Reglament de Règim Intern no pot contradir els Estatuts de l’Associació.

Tercera
La llengua vehicular de a AsoGym és la llengua catalana.

DISPOSICIÓ FINAL
El reiterar en l’incompliment d’aquest reglament pot ser sancionat per la Junta directiva de l’Associació.
Qualsevol situació no contemplada en aquest reglament, serà resolta segons els criteris establerts per la Junta Directiva, reunida en
sessió extraordinària.